top of page

Study Era 1983 - 1985 (Ages 20 - 22)

Drawn from References by Xu Rong-chu, Xu Yong, Gu Lian-tang, and Wang Yi-sheng

bottom of page